Menu

1. KONFERENCIA PROFESIONÁLNYCH LAKTAČNÝCH
KONZULTANTIEK IPD S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Filozofia a financovanie

Cie­ľom kon­fe­ren­cie je vytvo­riť pries­tor pre kon­ti­nu­ál­ne vzde­lá­va­nie naprieč odbor­mi, kto­ré s lak­tá­ci­ou a doj­če­ním úzko súvi­sia. Pora­den­stvo pri doj­če­ní má byť kom­plex­né, vždy s ohľa­dom na indi­vi­du­ál­ne potre­by die­ťa­ťa a matky/rodiny. Roz­hod­li sme sa pre­to, že všet­ky pred­náš­ky budú pozva­né a kaž­dý pred­ná­ša­jú­ci bude mať dosta­tok času sa svo­jej prob­le­ma­ti­ke veno­vať.

V sna­he chrá­niť a pod­po­ro­vať doj­če­nie sme sa  roz­hod­li, že nebu­de­me pri­jí­mať žiad­nu pod­po­ru ani dary od far­ma­ce­utic­kých firiem a firiem, kto­ré nie sú v súla­de s Medzi­ná­rod­ným kóde­xom mar­ke­tin­gu náh­rad mater­ské­ho mlie­ka.

Pre­to­že doj­če­nie sto­jí zato!

Gal­ko­vá Michaela