1. KONFERENCIA PROFESIONÁLNYCH LAKTAČNÝCH
KONZULTANTIEK IPD S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Hlavná téma: DOJČENIE – SILA SPOJENIA

3. – 4. október 2024  Hotel Satel Poprad 

Icon label

Váže­né kole­gy­ne, kolegovia,

vitaj­te v Pop­ra­de na his­to­ric­ky 1. Kon­fe­ren­cii pro­fe­si­onál­nych lak­tač­ných kon­zul­tan­tiek Inšti­tú­tu pre pod­po­ru doj­če­nia. Po rokoch inten­zív­nej prá­ce v oblas­ti vzde­lá­va­nia a pora­den­stva pri doj­če­ní nastal ten správ­ny čas stret­núť sa a vyme­niť si skú­se­nos­ti a poznat­ky nie­len v oblas­ti lak­tá­cie a doj­če­nia ale aj v odbo­roch, kto­ré s doj­če­ním úzko súvi­sia.  Mul­ti­od­bo­ro­vou spo­lu­prá­cou sle­du­je­me cie­le a vízie, kto­ré sme si pred­sav­za­li na začiat­ku – dosiah­nuť naj­vyš­ší štan­dard pri posky­to­va­ní kom­plex­né­ho pora­den­stva pri dojčení.

Je vše­obec­ne zná­me, že význam­ným fak­to­rom z hľa­dis­ka pod­po­ry doj­če­nia je dodr­žia­va­nie Medzi­ná­rod­né­ho kóde­xu mar­ke­tin­gu náh­rad mater­ské­ho mlie­ka. Pre­to je našou pri­ori­tou orga­ni­zo­vať kon­fe­ren­ciu bez účas­ti far­ma­ce­utic­kých firiem a firiem, kto­ré ten­to kódex poru­šu­jú. Pre­to­že doj­če­nie sto­jí zato!

Inšti­tút pre pod­po­ru doj­če­nia záro­veň zdru­žu­je a zastu­pu­je pro­fe­si­onál­ne lak­tač­né kon­zul­tant­ky v domá­cich i medzi­ná­rod­ných orga­ni­zá­ciách, spo­loč­ne pod­po­ru­je­me a chrá­ni­me doj­če­nie. Téma kon­fe­ren­cie DOJČENIE – SILA SPOJENIA je teda tým správ­nym dôvo­dom, pre­čo prí­sť do Pop­ra­du a spo­lu s nami posil­niť rolu pro­fe­si­onál­nej lak­tač­nej kon­zul­tant­ky v spoločnosti.

Teší­me sa na stretnutie.

Mgr. Micha­e­la Gal­ko­vá, PhD. IBCLC
Koor­di­ná­tor­ka konferencie

Organizátor

Inštitút pre podporu dojčenia, o. z.


Konferencia profesionálnych laktačných konzultantiek sa koná pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR

 

Spoluorganizátori

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii SK SaPA

     

 

Miesto konania

Hotel Satel, Poprad - Tatry
Mnoheľova 825
058 01 Poprad
Slovensko

Koordinátorka konferencie

Mgr. Michaela Galková, PhD. IBCLC

Vedecký výbor

doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD.
Mgr. Michaela Galková, PhD. IBCLC
PhDr. Hana Rajkovičová
MUDr. Irena Dobišová IBCLC
MUDr. Andrea Dobiašová IBCLC
PhDr. Mgr. Radoslava Cifríková, MPH.

Organizačný výbor

Mgr. Janka Krpalová Mračková
Mgr. Zdenka Hanusová
Mgr. Janka Pisarčíková
Mgr. Lenka Šimová

Kredity za pasívnu účasť budú pridelené v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.

Ubytovanie

Možnosť rezervácie ubytovania v Hoteli Satel, Poprad - Tatry:
Telefón: +421 918 898 720
E-mail: poprad@hotelsatel.com
Pri rezervácii uveďte: Konferencia IPD

Hotel SATEL, cena ubytovania:
Dvojlôžková izba obsadená 1 osobou:      69 € / noc
Dvojlôžková izba obsadená 2 osobami:   79 € / noc
Trojlôžková izba obsadená 3 osobami:    99 € / noc

Stravovanie

Obed 3. 10. 2024 v hoteli Satel:                    15 € / osoba

Spoločenský večer

Neformálny spoločenský večer v priestoroch Hotela Satel. Cena: 15 €

Poplatky

Zvýhodnený registračný poplatok do 15. 8. 2024:
Člen SK SaPA:        40 €
Nečlen SK SaPA:    60 €
Členovia IPD, o. z. majú príslušný poplatok znížený o 10%:
36 € alebo 54 €

Registračný poplatok po 15. 8. 2024:
Člen SK SaPA:       60 €
Nečlen SK SaPA:   80 €
Členovia IPD, o.z. majú príslušný poplatok znížený o 10%:
54 € alebo 72 €

Možnosť registrácie cez portál alebo na adresu: simova@institutdojcenia.eu
Termín registrácie: do 15. 9. 2024

Po zaregistrovaní Vám pošleme e-mail s potvrdením registrácie a informácie ohľadom platby. Po pripísaní poplatku na účet vystavíme daňový doklad o platbe, ktorý pošleme na kontaktný e-mail registrovaného.
Platba na mieste v deň konferencie nie je možná.
V registračnom poplatku je zahrnuté občerstvenie a nápoje počas prestávok.
Obed a ubytovanie nie je v cene zahrnuté.

Číslo účtu pre konferencie

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2802864950
IBAN: SK27 8330 0000 0028 0286 4950
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Zrušenie registrácie a storno poplatok

Pokiaľ účastník zruší svoju účasť do 15. 9. 2024, vráti organizátor uhradený poplatok bez storno poplatku. Po tomto dátume je storno poplatok 100 % z ceny registračného poplatku.

Kontakt

cifrikova@institutdojcenia.eu
office@institutdojcenia.eu
Tel. číslo: +421 908 873 750

1Step 1
Regis­trač­ný formulár
ČLENSTVO
Infor­mo­va­nie dot­knu­tej oso­by

Povin­né infor­mo­va­nie k regis­trá­cii
Vaše osob­né úda­je Pre­vádz­ko­va­teľ – Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., so síd­lom Let­ná 8275, 052 01 Spiš­ská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len „Pre­vádz­ko­va­teľ“) spra­cú­va v zmys­le čl. 6 ods. 1 písm. f) Naria­de­nia Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95 / 46/ ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov). Opráv­ne­ným záuj­mom Pre­vádz­ko­va­te­ľa je orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie odbor­né­ho vedec­ké­ho vzde­lá­va­cie­ho podu­ja­tia na medzi­ná­rod­nej úrov­ni, kto­ré je pova­žo­va­né za sústav­ne vzde­lá­va­nie zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je v abso­lút­nom bez­pe­čí. Ako dot­knu­tá oso­ba máte prá­vo kedy­koľ­vek namie­tať také­to spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov. Ďal­šie infor­má­cie o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te v pra­vid­lách o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www​.agen​tu​ra​ka​mi​.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov ale­bo si ich môže­te vyz­dvi­hnúť pria­mo u nás.

REGISTRÁCIU HRADÍ(pro­sí­me uviesť meno a e‑mail na firem­né­ho zástup­cu do pozná­mok)
ÚČASŤ

POŽADUJEM UBYTOVANIE
UBYTOVANIE HRADÍ(pro­sí­me uviesť meno a e‑mail na firem­né­ho zástup­cu do pozná­mok)
Spo­lo­čen­ský večer
Mám záu­jem o obed 3. 10. 2024
POŽADUJEM VYSTAVIŤ FAKTÚRU

FAKTÚRU ZASLAŤ
Súhla­sím so zasie­la­ním pozvá­nok, týka­jú­cich sa orga­ni­zá­cii kon­gre­sov, kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov v pôsob­nos­ti Agen­tú­ry KAMI, s. r. o. na uve­de­nú e‑mailovú adre­su v súla­de s Naria­de­ním Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/46/ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov) (ďalej len Naria­de­nie GDPR), a záko­na č. 182018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je aj naďa­lej v abso­lút­nom bez­pe­čí. Aktu­ali­zo­va­né pra­vid­lá o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www​.agen​tu​ra​ka​mi​.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov. Pro­sím, pre­čí­taj­te si nové pra­vid­lá a pre­svedč­te sa o tom, že nám na bez­peč­nos­ti Vašich osob­ných úda­jov sku­toč­ne zále­ží.
ON-LINE REGISTRÁCIA UKONČENÁ

Regis­trá­cia je mož­ná už len pria­mo na mies­te kona­nia konferencie
ĎAKUJEME!
keyboard_arrow_leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_arrow_right

PROGRAM

Pripravujeme pre Vás…